กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
     
นางประภา วงษ์มิตรแท้
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นายชัชวาล ปิ่นเกิด
ครูชำนาญการพิเศษ
นายศิระศักดิ์ เจาวรรณศิริ
ครู
นายอัฐพล ไพศาล
ครู
นางสาวจิราภรณ์ อินทร์คล้าย
ครูปฏิบัติการสอน
นางสาวจริยา เสนาบัว
ครูปฏิบัติการสอน
นางสาวกนกวรรณ สถิตพงษ์จิรกิจ
ครูปฏิบัติการสอน