กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
     
นางประภา วงษ์มิตรแท้
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นายชัชวาล ปิ่นเกิด
ครูชำนาญการพิเศษ
นายศิระศักดิ์ เจาวรรณศิริ
ครู
นายอัฐพล ไพศาล
ครู
นางสาวหทัยนุช เพ็ชรประดับ
ครูผู้ช่วย
นางสาวสุมนทิพย์ เสมสันต์
ครูผู้ช่วย
นางสาววิมล แซ่แต้
ครูผู้ช่วย
   
นางสาวซาวียะห์ ราแดง
ครูผู้ช่วย